صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

زمان های مهم

اعلام برنامه کارگاه: 1 آبان ماه 1394

مهلت ثبت نام همراه با ارسال چکیده مقاله: 18 آبان ماه 1394

مهلت ثبت نام بدون چکیده مقاله: 6 آذر ماه 1394

داوری چکیده ها و تعیین برنامه ارائه های شفاهی و پوستر: 19 آبان ماه تا 3 آذر ماه 1394

اعلام برنامه کنفرانس: 4 آذر ماه 1394

برگزاری کنفرانس: 26 آذر ماه 1394

برگزاری کارگاه: 27 آذر ماه 1394