صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 تماس با ما

 NSSC91

 NSSC90

 

 

زمان های مهم

مهلت ثبت نام همراه با ارسال چکیده مقاله: 12 مهرماه 1392

مهلت ثبت نام بدون چکیده مقاله: اول آبان ماه 1392

داوری چکیده ها و تعیین برنامه ارائه های شفاهی و پوستر: 13 تا 26 مهرماه 1392

اعلام برنامه کنفرانس: 29 مهرماه 1392

برگزاری کنفرانس: 16 آبان ماه 1392