Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PA6- جلسات گروه

 جلسات روتین آزمایشگاه شامل 3 جلسه زیر است. جلسات دیگری ممکن است بر حسب نیاز برگزار شود.
 
1- جلسات چهارشنبه
از ساعت 13:30 روز های چهارشنبه و به هدف کنترل پروژه ها و هم اندیشی در مورد مشکلات پروژه هاست.     
 
2- جلسات مرور مقالات (Journal club, Nature meetings)
این جلسات به هدف مرور مقالات مهم در موضوعات درگیر در آزمایشگاه برگزار می شود. زمان آن ساعت 8 تا 9 صبح روز های سه شنبه است.
 
3- جلسات انس: این جلسات روز های سه شنبه 9 تا 10 برگزار می شود و طی آن دانشجویان در فواصل زمانی چند ماهه نتایج خود را ارائه می کنند. ارائه در این جلسات جهت جمع بندی کار های انجام شده در طول چند ماه بسیار مفید است.