Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 

خدمات پژوهشی-آزمایشگاهی

آزمایشگاه در زمینه های زیر به دانشجویان و پژوهشگران صنعت خدمات آزمایشگاهی ارائه می نماید:

1- خدمات ساخت و آنالیز سلول های خورشیدی
2- اندازه گیری سطح موثر و تخلخل مواد متخلخل و نانوساختار(BET)    
3- اندازه گیری نورتابی مواد به صورت جامد یا مایع (PL)   
4- اندازه گیری بازتاب پراکنده (Diffuse Reflectrance)   
5- اندازه گیری زاویه تماس قطره آب (Contact Angle) 
6- طیف سنجی UV-Vis
7- اندازه گیری خواص فوتوکاتالیستی مواد و پوشش ها
 
خدمات آزمایشگاهی دستگاهی در قالب سایت خدمات آزمایشگاهی دانشکده فیزیک ارائه می شود. در مورد خدمات مرتبط با سلول های خورشیدی لطفا به سایت شریف سولار مراجعه شود.