Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PA6a- جلسات چهارشنبه

جلسات چهارشنبه از ساعت 13:30 جهت هم اندیشی در مورد نتایج کسب شده اخیر برگزار می شود. دانشجویان به دو گروه تقسیم شده و افراد هر گروه هر دو هفته یک بار نتیجه فعالیت خود را به صورت پاور پوینت ارائه می کنند. این جلسات همچنین از مکانیسم های ارزیابی کار دانشجویان جهت نمره نهایی پروژه است. نکات زیر جزئیات برگزاری این جلسات را مشخص می کنند:

محتوی و نحوه ارائه: فایل های ارائه شما شامل کار هایی است که در دو هفته اخیر انجام داده اید. دقت کنید جلسات چهارشنبه برای ارائه «تمامی» داده های شماست نه داده هایی که موفقیت آمیز بوده اند. قرار است بیشتر در مورد ناکامی ها و پیدا کردن راه حل برای آنها صحبت کنیم تا تشویق موفقیت ها. چهارشنبه زمان ارائه های کوتاه، سوال برانگیز و پر جزئیات است. بنابراین حتما در نوبت خودتان نتایج اخیر را ارائه کنید. حتی اگر داده ای ندارید و فقط در مورد موضوعی فکر یا مطالعه کرده اید آن را بیان کنید تا دیگران هم از این یافته ها منتفع شوند. همچنین ممکن است با ارائه شماتیک یا فلوچارت، برنامه پژوهشی خود را بیان کنید و در مورد روند کلی آن بحث کنیم. لطفا تمامی ارائه های خود را با یک اسلاید که به صورت شماتیک موضوع کار شما را نشان می دهد شروع کنید تا دیگران بدانند شما چه می کنید. نام فایل های ارائه خود را با تاریخ روز ارائه شروع کنید و آنها را در فولدر مشخصی ذخیره کنید.

بارگذاری فایل: لطفا فایل ارائه خود را قبل از شروع جلسه در لینک مربوط به خودتان بارگذاری کنید. آدرس لینک ها جهت بارگذاری در سایت در این لینک موجود است.

چه کسانی ارائه می کنند؟ تمامی دانشجویانی که  وارد فعالیت پژوهشی شده اند در لیست ارائه قرار می گیرند. همچنین پژوهشگران پسادکتری در لیست ارائه قرار می گیرند. فرض بر این است که دانشجویان آزمایشگاه تمام وقت هستند. در این صورت هر دو هفته یک بار ارائه می کنند. طبق تعریف دانشجویان تمام وقت کسانی هستند که حداقل 4 روز در هفته در آزمایشگاه کار تحقیقاتی می کنند. به این افراد میز کار شخصی داده می شود و از برخی مزایای تعریف شده استفاده می کنند. برای ارائه این افراد 25% انعطاف در نظر گرفته می شود، به این معنی که بدون پرسش و پی گیری پذیرفته می شود که هر 4 جلسه یک جلسه را ارائه نداشته باشند (هر 2 ماه یک بار). دانشجویان می توانند برای مدت مشخصی با مذاکره با استاد راهنما دانشجوی پاره وقت یا در مرخصی تلقی شوند. دانشجویان پاره وقت کسانی هستند که مثلا تعدادی واحد درسی دارند و قادر به کار تمام وقت پژوهشی نیستند یا اینکه بخش قابل توجهی از کار پژوهشی آنها زیر نظر استاد دیگری انجام می شود. دانشجویان در مرخصی کسانی هستند که مثلا به دلیل امتحان دکتری یا جامع یا به دلیل بیماری نمی توانند مدت مشخصی کار پژوهشی کنند. دانشجویان پاره وقت هر 4 هفته یک بار ارائه می کنند و دانشجویان در مرخصی در این مدت ارائه نمی کنند.
لیست گروه های 1 و 2

زمانبندی ارائه ها و حضور: ترتیب ارائه ها به این ترتیب است که ابتدا پژوهشگران پسادکتری، بعد دانشجویان دکتری و بعد دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه می کنند. دانشجویان سال بالاتر زودتر ارائه می کنند. دانشجویان ملزم هستند که به احترام صحبت دوستانشان حداقل 60 دقیقه در جلسه حاضر باشند گرچه توصیه می شود که در تمام زمان جلسه حضور داشته باشند. به این ترتیب اگر فردی خواست تمام زمان جلسه را حاضر نباشد بر اساس زمان ارائه خودش می تواند مدت حضور خود را بر اساس حداقل حضور 60 دقیقه تنظیم کند.

ضرورت و اهمیت ارائه های چهارشنبه: گروه ما گروه نسبتا بزرگی است و حجم قابل توجهی داده و دانش به طور مستمر در آن تولید می شود. مدیریت کردن و قابل استفاده کردن این دانش مستلزم آن است که تمامی داده ها بیان شوند و ثبت شوند. جلسات چهارشنبه تنها ابزار های مرور و ثبت فعالیت های پژوهشی در آزمایشگاه است. به علاوه، مقدار زیادی از داده های تولید شده در آزمایشگاه به دلیل سیستماتیک نبودن و پایش ضعیف ممکن است به نتیجه گیری های مفید نرسند. جلسات چهارشنبه جلسات پایش پروژه ها و هم فکری و ایجاد دیسیپلین است. علاوه بر این تلاش برای آوردن منظم نتایج در پاورپوینت جهت ارائه، باعث نظم فکری مضاعفی در پژوهشگران می شود.