Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PA6b- جلسات مرور مقالات (Journal Club, Nature Meeting)

این جلسات به هدف مرور مقالات مهم در موضوعات درگیر در آزمایشگاه برگزار می شود. زمان آن ساعت 9 تا 10 صبح روزهای چهارشنبه است. شرکت در این جلسات برای دانشجویان دکتری الزامی و برای دانشجویان کارشناسی ارشد اختیاری است، گرچه برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز بسیار مفید است شرکت کنند. اما ارائه در جلسات صرفا توسط دانشجویانی صورت می گیرد که حداقل یک سال از حضور آنها در آزمایشگاه گذشته باشد و به طور جدی وارد پروژه شده باشند، مگر اینکه قبلا تجربه پژوهشی جدی داشته باشند.
 
نکات مهمی وجود دارد که در مورد ارائه باید مد نظر باشند:
● صرفا مقالات ژورنال های مهم ارائه شوند. این ژورنال ها شامل Nature و Science و نیز ژورنال های با ضریب تاثیر بالا از ناشر های مهم مثل ACS و Wiley و AIP و RSC است. 
● باید سعی شود حداقل 5 مقاله مرور شود. مگر اینکه به دلیل خاصی لازم باشد که بر روی تعداد کمتری مقاله تمرکز شود.
● تمامی جزئیات مقاله نیاز نیست گفته شود. معمولا آنچه مهم است، ایده کلیدی مقاله (که معمولا در شکل اول مقاله مطرح می شود)، روش ساخت و نتایج و گراف های مهم هستند. سعی کنید گزارش هر مقاله را در 10 دقیقه تمام کنید. وارد شدن به جزئیات نه تنها برای دیگران مفید نیست بلکه باعث خسته شدن مخاطبان می شود.
● بهتر است گروه نویسنده مقاله نیز معرفی شود. ممکن است لازم شود در مورد نویسندگان Search کنید.
● لازم نیست مقالات دقیقا در مورد موضوع پروژه شما باشند. می توانید محدوده را وسیع تر کنید.