Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 

PB2- آموزش به دانشجويان جديد

 دانشجویانی که وارد آزمایشگاه می شوند در ارتباط با یکی از دانشجویان قبلی قرار می گیرند تا نکات فراوانی که در ارتباط با کار در آزمایشگاه و فرایند آزمایش کردن و مانند آن است را فرا گیرند. مهم است که دانشجویان جدید قواعد آزمایشگاه را که در همین سایت است (http://ncl.sharif.edu/rules.htm) مطالعه کنند.

دانشجویان  جدید بسته به پروژه باید برخی وسایل را به صورت شخصی در اختیار داشته باشند. در مورد این اقلام و نحوه خرید دانشجویان قدیمی تر کمک خواهند کرد.

دانستن موارد ایمنی و رعایت آنها بسیار مهم است. لطفا به صفحه ایمنی آزمایشگاه مراجعه کرده و قبل از کار مطمئن شوید اطلاعات لازم جهت کار ایمن در آزمایشگاه را کسب کرده اید.