Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 

ایمنی در آزمايشگاه:

دانستن موارد ایمنی و رعایت آنها بسیار مهم است. مسائلی مثل استفاده از دستکش و عدم لمس مواد، استفاده از عینک در موارد لازم، کار با مواد فرار در زیر هود، خواندن برگه ایمنی مواد (MSDS) قبل از استفاده و بسیاری از نکات دیگر باید قبل از آزمایش کردن مد نظر قرار گیرند. اطلاعات بیشتر در متون زیر موجود است:

برخی اطلاعات لازم در مورد ایمنی در آزمایشگاه ما

جزوه پژوهشکده نانو

MIT Safety manual (موارد مرتبط با آزمایشگاه ما با رنگ زرد مارک شده اند)

برخی نکات در زمینه کمک های اولیه:
تنفس مصنوعی
مواجهه با سوختگی
کارکردن با کپسول آتش نشانی
مهار خون ریزی