Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PA4a- پروتکل اجرایی نوشتن مقاله در NCL

0- در مورد اینکه داده ها و نتایج برای جمع آوری و نوشتن مقاله «تقریبا» کافی هستند با استاد راهنما به توافق برسید.


1- شکل هایی که برای مقاله در نظر دارید در یک فایل پاورپوینت قرار دهید. شکل ها باید "نهایی" شده باشند. شکل ها باید ادعاهایی که در ذهن به عنوان هدف مقاله دارید ثابت کنند. این فایل شکل ها را با مشورت با استاد راهنما قطعی کنید.
هرگز قبل نهایی شدن فایل شکل ها وارد فرایند نوشتن نشوید. نهایی کردن این فایل ممکن است وقت زیادی بگیرد.

2- با استاد راهنما و دیگر افراد کلیدی در پروژه جلسه تعیین Outline بگذارید. در این جلسه تقریبا تمام محتوای مقاله فهرست وار تعیین می شود. این جلسه ممکن است دو سه ساعت طول بکشد ولی در تسریع فرایند نهایی کردن مقاله بسیار مهم است.  هرگز قبل از این جلسه وارد فرایند نوشتن نشوید. بسیاری از تاخیر هایی که در نهایی شدن مقاله در مرحله تصحیحات صورت می کیرد به دلیل این است که ساحتار مقاله از اول جوب چیده نشده است.

 
3- مقاله را بنویسید (به مهارت های نوشتن مقاله توجه کنید). اگر نوشتن به انگلیسی باعث می شود که نتوانید روی روند علمی ارائه کارتان تمرکز کنید، به فارسی بنویسید. بعدا خودتان یا فرد دیگری آن را به انگلیسی بر می گرداند. فرمت ژورنالی که می خواهید بفرستید را دقیقا رعایت کنید. در این مرحله از کمک و بازبینی دیگر نویسندگان مقاله استفاده کنید.
 

4- مقاله را برای ارزیابی ابندایی به استاد راهنما بدهید. استاد راهنما باید در مدت 4 روز نتیجه را به شما برگرداند. تصحیحات شامل موارد کلی خواهد بود (نظیر کیفیت مقدمه، طول مقاله، کیفیت توضیح نتایج، کافی نبودن بحث و مانند آن). تصحیحات را اعمال کنید.
 

5- مقاله را با مشورت با استاد راهنما برای تصحیح انگلیسی بفرستید. اگر مقاله را به فارسی نوشته اید، توسط یک مترجم خوب برگردانده خواهد شد. اگر به انگلیسی است، برای تصحیح به فرد مناسبی ارجاع می شود.
 

6- مقاله را پس از تصحیحات انگلیسی به استاد راهنما برگردانید. استاد راهنما باید در مدتی بین 2 تا 4 هفته (بسته به اینکه مقاله چقدر کم نقص باشد) مقاله را با جزئیات بخواند و نهایی کند.