Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 

PE2- خدمات دهي به بيرون

 برخي از دستگاه هاي آزمايشگاه قابليت خدمات دهي به دانشجويان و محققين خارج آزمايشگاه را دارند. اين دستگاه ها و روش خدمات دهي در سايت آزمايشگاه آمده است:

http://ncl.sharif.edu/service.htm 

 خدمات دهي به بيرون تابع قواعد زير است:

1- دستگاه BET صرفا به صورت سرويس كار مي كند.

2- استفاده از دستگاه ها در صورتي كه به صورت همكاري علمي باشد بدون هزينه است. در اين صورت دانشجوي گروه همكار جهت آزمايش كردن آموزش داده خواهد شد.

3- براي آزمايش هايي كه داراي مسئول دائمي نيستند، يكي از دانشجويان يا همكاران پژوهشي توسط استاد جهت انجام آزمايش ها انتخاب خواهد شد.