Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 

PE1- همکاری علمی با گروه های دیگر

 همکاری علمی NCL با اساتید و گروه های دیگر در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه های دیگر به چهار صورت انجام می شود:

1- دانشجوی مشترک: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتر دانشگاه های دیگر می توانند پایان نامه را در این آزمایشگاه بگذرانند. از آنجا که رفت و آمد دانشجو در دو گروه بازدهی کلی را بسیار کم می کند، دانشجو باید امکان اینکه پروژه را به طور کامل در این آزمایشگاه انجام دهد داشته باشد.

2- فرصت مطالعاتی: دانشجویان دکتری دانشگاه های دیگر می توانند فرصت مطالعاتی 6 ماهه را در این گروه همکاری داشته باشند. شرط کلی رزومه دانشجو و نزدیک بودن فعالیت پژوهشی دانشجو به پژوهش در آزمایشگاه است.

3- اشتراک تجهیزات: گروه هایی در دانشکده، دانشگاه یا دانشگاه های دیگر که ارتباط نزدیکی با NCL دارند و دارای آزمایشگاه و تجهیزات مستقل هستند، ممکن است مطابق با قواعد خاصی تجهیزات خود را به اشتراک بگذارند. در این صورت دانشجویان با سهولت بیشتری بین گروه ها حرکت می کنند و از امکانات استفاده می کنند. شرط این همکاری این است که دو گروه دارای تجهیزات مکمل باشند. مثال این همکاری گروه انس است. 

4- همکاری در قالب NCL: همکارانی در دانشکده، دانشگاه یا خارج دانشگاه که دقیقا در ارتباط با NCL فعالیت می کنند قطعا می توانند دانشجویانی در NCL داشته باشند یا دانشجویانی از NCL را سرپرستی و راهنمایی کنند و از فضا و امکانات NCL استفاده کنند. در این موارد 3 شرط اولیه وجود دارد که لازمه همکاری پایدار و بلند مدت است:  1- موضوع کار این همکاران در NCL باید در راستا و هماهنگ با روند پروژه های NCL باشد، 2- این همکاران و دانشجویان آنها در جلسات چهارشنبه که باعث انتقال اطلاعات و ایده بین اعضا می شود شرکت کنند (و ترجیحا در جلسات روز سه شنبه نیز شرکت کنند)، 3- محدودیت های میزکار و فضا و امکانات NCL از جهت ورود دانشجوی جدید مد نظر قرار گیرد.  

5- همکاری علمی در موضوع مشخص: در این نوع همکاری، دو گروه در مورد فعالیت مشترک در موضوع کاملا مشخصی با هم توافق می کنند. این موضوع قطعا در راستای هدف های NCL قرار می گیرد و مهم است که دو گروه آورده ی قابل قبولی را در این همکاری داشته باشند. در این صورت استفاده از امکانات NCL بدون هزینه و بوروکراسی امکان پذیر است و دانشجویان با هماهنگی بین دو گروه تردد می کنند.  

6- خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی: کلیه همکاران دانشگاهی و دانشجویان کلیه دانشگاه ها می توانند از امکانات NCL تحت قالب خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی استفاده کنند. این خدمات اغلب در قالب خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه است و برخی در قرارداد با شریف سولار است.