Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 

 

PD3- سیاست تحصیص میز شخصی در آزمایشگاه

میز شخصی به همه اعضای آزمایشگاه که تمام وقت باشند تعلق می گیرد. این قاعده برای همه اجرا می شود هم دانشجویان و هم پژوهشگران. 

روش اجرا: مسئول آزمایشگاه اول هر فصل از شما سوال می کند که آیا در 3 ماه آینده تمام وقت خواهید بود یا نه. بر اساس آن تخصیص میز صورت می گیرد.

معیار تمام وقت بودن: تمام وقت بودن به معنی حضور در آزمایشگاه برای حداقل 32 ساعت در هفته است (معادل 4 روز در هفته هر روز 8 ساعت). 

ما معیاری برای اندازه گیری تعداد ساعت حضور شما در آزمایشگاه نداریم. بنابراین خود شما هستید که تعیین می کنید که در ماه های آینده تمام وقت خواهید بود یا نه.

کنترل فرایندانتظار این است که اگر مدعی هستید در طول 3 ماه آینده تمام وقت هستید، در طول 3 ماه خروجی پژوهشی قابل توجه داشته باشید. معیار فعال بودن پژوهشی شما دراین مدت، ارائه های شما در جلسات چهارشنبه و فایل ها و تبادلاتی است که شما در گروه تلگرامی مربوط به پروژه خودتان (Yourname-Research) دارید. بنابراین اگر مطمئن نیستید که در سه ماه آینده تمام وقت هستید و خروجی پژوهشی مناسب خواهید داشت، بهتر است ادعای تمام وقت بودن نکنید. این روی تخصیص میز به شما در سه ماهه بعدی تاثیر می گذارد. (در مورد افراد غیر دانشجو معیار کنترلی متفاوت است) 

دقت کنید منظور از خروجی پژوهشی موفقیت پژوهشی نیست. اینکه شما کار کنید و درگیر پژوهش باشید، حتی اگر داده های خوبی در نیاید خروجی پژوهشی محسوب می شود. نکته در این است که عادت کنیم "همه داده ها" حتی آنهایی که موفق نبوده اند را مستند کنیم و گزارش کنیم.

تفاوت میز عمومی و میز شخصی: اگر میز شخصی به کسی تخصیص یابد خود میز و کمد های مربوط به میز به آن فرد اختصاص می یابد. در مورد میز عمومی، خود میز عمومی است و هر کسی می تواند از آن استفاده کند، اما کمد روبروی میز عمومی نیست و ممکن است متعلق به فرد خاصی باشد. همه افرادی که در آزمایشگاه هستند، مستقل از اینکه تمام وقت باشند یا نه کمدهای شخصی برای وسایلشان خواهند داشت. 

نسبت میزهای عمومی به میزهای شخصی: حداقل یک سوم میزهای آزمایشگاه عمومی هستند. در حال حاضر این نسبت معادل 7 میز است. در عمل ممکن است تعداد بیشتری از میزها عمومی باشند. 

استثناء ها: در صورتی که تعداد افراد تمام وقت از میزهای در دسترس بیشتر باشد مجبور هستیم معیار های دیگری را وارد کنیم. همچنین افرادی که در جای دیگری در دانشکده میز شخصی دارند در صورت ترافیک متقاضی، از اولویت کمتری برای استفاده از میزهای شخصی در آزمایشگاه برخوردار هستند.