Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 

 

PD3- تقسیم میز و کمد شخصی

در آزمایشگاه تعداد مشخصی میز و کمد شخصی وجود دارد که به دلیل محدودیت، با قاعده مشخصی در اختیار اعضای آزمایشگاه قرار می گیرد.

1- تمامی دانشجویان ارشد و دکتری و نیز پژوهشگران، که در آزمایشگاه فعالیت قابل توجهی دارند محق هستند که دارای میز شخصی در آزمایشگاه باشند. برای افرادی که میز شخصی دارند، کمد روبروی میز، کمد شخصی آنها محسوب خواهد شد.

2- میز هایی که به فرد خاصی اختصاص پیدا نکرده اند میز عمومی محسوب می شوند و می توانند مورد استفاده کسانی باشند که میز شخصی ندارند. سیاست آزمایشگاه این است که تعداد میزهای عمومی قابل توجه باشد و حتی المقدور میز های عمومی موقعیت مناسبی (از جهت سکوت و گرمایش-سرمایش) داشته باشند. 

3- میز شخصی افرادی که در یک بازه حدود یک ماهه فعالیت قابل توجه پژوهشی در آزمایشگاه نداشته باشند به میز عمومی تغییر کاربری می دهد. در صورت بازگشت و جدی شدن فعالیت، میز شخصی جدید با هماهنگی مدیر آزمایشگاه از بین میز های عمومی در اختیار قرار خواهد گرفت.

4- افرادی که میز شخصی دارند و مایلند به دلایلی (از قبیل سکوت یا کولر و  غیره) روی میز دیگری کار کنند، لطفا از میز شخصی دوستان خود استفاده کنند و میز های عمومی را جهت استفاده کسانی که میز شخصی ندارند و یا استفاده مهمان ها آزاد بگذارند.

5- دانشجویان گروه های دیگر که در قالب همکاری در NCL کار می کنند در صورتی که عضو آزمایشگاه محسوب نشوند (نام آنها در لیست اعضا در سایت نیامده باشد) از میز های عمومی استفاده می کنند.