Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PB5- پرداخت RA به دانشجویان

 آزمایشگاه در صورتی که در آمد های کافی داشته باشد برای دانشجویان RA در نظر می گیرد. قواعد زیر بر پرداخت های دانشجویی حاکم است:

1- پرداخت حقوق به دانشجویان فقط در قالب RA است.

2- RA شامل دانشجویان دکتری است که امتحان جامع را گذرانده باشند و درگیر کار پژوهشی در آزمایشگاه باشند (حداقل 4 روز در هفته). در صورتی که منابع کافی موجود باشد، RA به کلیه دانشجویان ارشد و دکتری که از نظر پژوهشی فعال باشند تعلق می گیرد.

3- افرادی که بورسیه هستند، یا از دانشگاه RA می گیرند یا از منبع دیگری حقوق دارند اولویت کمتری دارند. مناسب است این افراد موضوع دریافت حقوق از منبع دیگر را اطلاع دهند.

4- از نظر آزمایشگاه کار تمامی دانشجویان، در تمامی حوزه های نظری، کاربردی یا صنعتی، از اهمیت یکسان برخوردار است و افرادی که پروژه آنها مرتبط با یک موضوع صنعتی است یا به قرارداد خاصی مرتبط است اولویتی نسبت به دیگران در دریافت RA ندارند.

5- آزمایشگاه منابع مالی موجود را به صورت مساوی بین افراد واجد شرایط تقسیم می کند و تلاش می کند که روند پرداخت برای مدت معقولی از نظر زمانی تداوم داشته باشد.

6- RA شامل کسانی که در فرصت مطالعاتی هستند نمی شود.

7- اگر منابعی به عنوان حمایت مالی پروژه دانشجویان از سوی دانشگاه، وزارت علوم یا سازمان های دیگر اختصاص یابد که به دلیل کار پژوهشی در آزمایشگاه باشد، قاعده این است که دانشجویان آن را در اختیار مسئول آزمایشگاه قرار دهند تا در صندوق RA قرار گیرد و جهت پرداخت RA به کلیه دانشجویان واجد شرایط استفاده شود. مهم است این موضوع در نظر گرفته شود که اگر از اتفاق حمایت مالی شامل پروژه یا دانشجوی خاصی شد باید حمایت مالی از کل پروژه ها تلقی شود.

8- بسیار اخلاقی و پسندیده است افرادی که در عین مشمول بودن نیاز به دریافت RA ندارند، این موضوع را (فقط) به مسئول آزمایشگاه اعلام کنند تا این سهم در اختیار دیگران قرار گیرد.

9- فعالیت های خدماتی به بیرون دانشگاه و موارد درآمد زا برای آزمایشگاه توسط همکاران پژوهشی (کارشناسان) انجام می شود و دانشجویان را شامل نمی شود (و طبیعتا پرداختی نیز در این حوزه به دانشجویان تعلق نخواهد گرفت). این قاعده استثنائا در صورتی که هیچ یک از همکاران پژوهشی قادر به خدمات خاصی نباشند نقض می شود.