Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PB0- تقسيم بندي اعضای گروه

اعضای تمام وقت، پاره وقت و در مرخصی:

تمام وقت: کسانی هستند که حداقل 4 روز در هفته در آزمایشگاه کار تحقیقاتی می کنند. به این افراد میز کار شخصی داده می شود و از برخی مزایای تعریف شده (احتمالا RA) استفاده می کنند. 

پاره وقت: کسانی هستند که کار پژوهشی کار تمام وقت آنها نیست. این افراد عمدتا کسانی هستند که همزمان تعدادی واحد درسی دارند یا اینکه بخش قابل توجهی از کار پژوهشی آنها زیر نظر استاد دیگری انجام می شود و در NCL به صورت پاره وقت فعالیت می کنند.

اعضای در مرخصی: کسانی هستند که برای مدت محدودی کار پژوهشی آنها متوقف می شود، مثلا به دلیل امتحان دکتری یا امتحان جامع و یا به دلیل بیماری. 

 
گروه های 1 و 2 اعضای پژوهشی:
دانشجویان و اعضای پژوهشی آزمایشگاه به دو گروه تقسیم می شوند:
اعضای گروه 1
اعضای گروه 2

مسئولیت های مختلف در گروه:

پژوهشگران پسا دكتري (Post-doc) یا مهمان: براي حداكثر سه سال در آزمايشگاه حضور دارند و علاوه بر انجام پژوهش مربوط به خود مديريت برخي از امور پژوهشي و غير پژوهشي را بر عهده دارند.

مسئول آزمایشگاه: مسئولیت نظارت، قاعده سازی و هماهنگی در مسایل مختلف آزمایشگاه را عهده دارند. لیستی از وظایف مدیر داخلی آزمایشگاه در این لینک موجود است.

همكاران پژوهشي (Assistant Researcher): در آزمايشگاه كار پژوهشي يا توسعه اي مطابق يك قرارداد مشخص انجام مي دهند و علاوه بر آن مديريت برخي امور داخلي آزمايشگاه را بر عهده دارند.

دانشجويان دكتري: عضو آزمايشگاه محسوب مي شوند اگر بيش از 50% كار پژوهشي آنها در آزمايشگاه انجام شود، مستقل از اينكه دانشجوي دانشكده فيزيك باشند يا نباشند.

دانشجويان كارشناسي ارشد: عضو آزمايشگاه محسوب مي شوند اگر بيش از 50% كار پژوهشي آنها در آزمايشگاه انجام شود، مستقل از اينكه دانشجوي دانشكده فيزيك باشند يا نباشند.

دانشجويان مهمان: كساني كه به صورت موقت در آزمايشگاه فعال مي شوند. محدوديتي در مورد مدرك وجود ندارد. دانشجويان كارشناسي در اين گروه هستند.