Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PA2- دفاع از پروژه و فارغ التحصيلي

 شرط امكان دفاع: دانشجويان كارشناسي ارشد در صورتي مي توانند دفاع كنند كه امتياز فعاليت هاي پژوهشي آنها 1ر0 يا بيشتر باشد. براي دانشجويان دكتري امتياز پژوهشي بايد از 15 بيشتر باشد. همچنين فارغ التحصيلان دكتري بايد حداقل در دو كنفرانس بين المللي و دو كنفرانس داخلي ارائه شفاهي يا پوستر داشته باشند.

امتيازدهي نتايج پژوهشي به اين صورت است:

مقاله ISI پذيرفته شده: به ميزان توان 2 ضريب تأثير (IF) مجله

مقاله ISI فرستاده شده: 20% توان 2 ضريب تأثير (IF) مجله

مقاله كنفرانسي داخلي يا خارجي: 1ر0

نمره دهي به پايان نامه: نمره دهي به پايان نامه در جلسه دفاع و با بررسي «كيفيت كار پژوهشي»، «نحوه ارائه» و «نحوه نگارش پايان نامه» توسط گروه داوري انجام مي شود. بر اساس قواعد دانشكده فيزيك، براي دانشجويان كارشناسي ارشد نمره پايان نامه هايي كه منتهي به مقاله پذيرفته شده ISI نباشند از 5ر19 حساب مي شود. يكي از فاكتور هاي نمره كه همواره به صورت كيفي اعمال مي شود ميزان پشتكار و جديت، استقلال در كار پژوهشي، اشراف بر موضوع پروژه و توانايي هاي كلي پژوهش است كه توسط استاد راهنما در جلسه داوري گزارش مي شود. براي دانشجويان NCL اين فاكتور هاي كيفي به صورت كمي در مي آيند و بين صفر تا يك نمره از حداكثر نمره اسمي كم مي كنند. اين «نمره فعاليت» معياري از «مقدار» فعاليت پژوهشي دانشجو در طول پروژه است كه بر اساس تعداد و كيفيت ارائه ها در جلسه هاي روز هاي چهارشنبه تعيين مي شود.

 براي دانشجويان دكتري نيز نمره فعاليت منظور مي شود اما به دليل اينكه نمره پايان نامه دكتري عددي نيست، اثر نمره فعاليت به صورت كيفي اعمال مي گردد. براي كسب درجه دكتري كيفيت نتايج پژوهشي از فاكتور هاي مهم است كه تعداد و ضريب تأثير مقالات چاپ شده تا حدود زيادي آن را تعيين مي كند. اما علاوه بر اين عوامل متعدد ديگري نيز وجود دارند كه سنجيده مي شوند كه مي توان آنها را به طور كلي در «داشتن شخصيت علمي» خلاصه كرد. فارغ التحصيل دكتري بايد قادر باشد به تنهايي مقاله بنويسيد، قادر به تعريف و انجام مستقل يك پروژه علمي باشد، در حوزه كاري خودش به روز باشد و فعاليت ها و افراد كليدي را بشناسد و بتواند در عرصه بين المللي ارتباط برقرار كند.

 زمان بندي: بعد از اينكه زمان تقريبي دفاع مشخص شد دانشجويان بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه مشكل زماني پيدا نكنند. زمان بندي تقريبي براي كارشناسي ارشد و دكتري متفاوت است.

كارشناسي ارشد: تقريباً 3 ماه قبل از دفاع آزمايش ها بايد قطع شوند و نگارش شروع شود. در بسياري از موارد در حين نوشتن انجام آزمايش هاي اضافي لازم مي شود. در حدود 5ر1 ماه به دفاع حداقل 50 درصد از پايان نامه بايد نوشته شده باشد. 3 هفته به دفاع بايد زمان دقيق و نام ممتحنين مشخص شود. حداقل يك هفته قبل از دفاع بايد نسخه نهايي شده پايان نامه در اختيار ممتحنين قرار گيرد. هر كدام از فصول پايان نامه، پس از اينكه از نظر دانشجو نهايي شد، براي تصحيحات در اختيار استاد راهنما قرار مي گيرد به گونه اي كه آخرين تصحيحات 2 هفته قبل از دفاع در اختيار دانشجو باشد تا نسخه نهايي به موقع به ممتحنين برسد.

دكتري:  تقريباً 4 ماه قبل از دفاع آزمايشات بايد متوقف شده و نگارش شروع شود. در حدود 2 ماه به دفاع باید نسخه اول پايان نامه تمام شده باشد و آزمایش های تکمیلی جهت جمع کردن پایان نامه انجام شوند.

 نگارش پايان نامه: در نگارش پايان نامه نكات زير را رعايت كنيد: 

 1-   نوشتن پايان نامه كاري بسيار وقت گير است. نوشتن گزارش هاي مرتب در حين انجام پروژه از انباشته شدن كار جلوگيري مي كند و نوشتن پايان نامه را تسهيل مي نمايد. گراف هاي مربوط به داده هاي خود را در همان زمان آزمايش ها به صورت نهايي (قابل استفاده در يك مقاله) رسم كنيد.

2-   ساختار پايان نامه بسيار مهم است. قبل از شروع به نوشتن ساختار كلي را با استاد راهنما قطعي كنيد.

3-    حدود 50 درصد پايان نامه حاوي 2 يا 3 فصل را به مقدمات و مرور كار هاي قبلي اختصاص دهيد. حداقل يكي از فصل ها به صورت مقاله اي مروري از مقالاتي كه خوانده ايد و در ارتباط با كار پروژه است باشد.

4-  كارهاي خودتان را نيز در 2 يا 3 فصل قرار دهيد. محتواي فصل ها و ترتيب آنها را به گونه اي منطقي انتخاب كنيد. در مورد اينكه مجموعه بسيار زياد داده هاي شما چگونه بايد ارائه شوند بسيار زياد فكر كنيد. لزومي ندارد ترتيب فصل ها يا مطالب آنها با ترتيب انجام آزمايش هاي شما يكي باشد.

5-  پايان نامه گزارش داده هاي شما نيست بلكه يك نوشته هدفدار است. سعي كنيد علاوه بر ارائه داده ها در مورد آنها صحبت كنيد و ارتباط آنها را با داده هاي قبلي يا بعدي روشن نماييد. اگر بعضي داده هاي شما در راستاي هدف مندي كار شما نيست آنها را حذف كنيد.

6- از تقسيم بندي كار ها به صورت «آزمايش هاي سري اول»، «آزمايش هاي سري دوم» و مانند آن پرهيز كنيد. عنوان فصل ها بايد واضح و معني دار باشند، مانند «اثر دما در سايز نانوذرات».

7-  به كيفيت گراف ها توجه كنيد. آيا محدوده محور ها مناسب است؟ آيا منحني ها از هم قابل تشخيص هستند؟ آيا نيازي هست كه منحني ها نسبت به هم شيفت داده شوند؟ آيا توضيحات داخل منحني ها گوياست؟ فونت نوشته ها بزرگ و پررنگ است؟ آيا لازم است دو يا چند منحني در هم ادغام شوند؟ ...

8-  هر گراف براي مقايسه يك اثر مشخص است. به عنوان مثال اثر دما در طيف XRD نانوذرات. در اين صورت در Caption داخل شكل فقط دماها را بياوريد. شرايط ديگر رشد را در توضيح شكل در زير آن بنويسيد. حتي المقدور از بكار بردن شماره نمونه خود داري كنيد.

9-  در صورتي كه در مورد تعداد زيادي داده و نمونه صحبت مي كنيد سعي كنيد با استفاده از جدول هايي نتايج آنها را خلاصه كنيد.

10-   غلط هاي املايي و انشايي از شما پذيرفته نيست. سعي كنيد بي عيب بنويسيد.

11-   به فرمت ارائه شده توسط دانشگاه توجه كنيد اين فرمت در سايت كتابخانه مركزي موجود است.

بعد از دفاع: پس از دفاع دانشجويان بايد موارد زير را انجام دهند:

1-     تصحيحات خواسته شده را انجام دهند.

2-     پايان نامه را به فرمت نهايي شده پرينت كرده و به تعداد لازم تكثير و صحافي كنند. صحافي حداقل 2 نسخه ضروري است: (دانشكده، كتابخانه مركزي). دقت كنيد كلمه «نگارش» بر روي جلد (كه در فرمت دانشگاه موجود است) حذف شود.

3-     فايل هاي زير به استاد تحويل داده شوند: فايل ارائه نهايي، فايل هاي ارائه روز هاي چهارشنبه (به فرمت مثلا 1387.04.12 taghavinia.ppt) ، فايل پايان نامه (pdf و Word) و فايل مقالات search شده و احتمالا e-book هاي مرتبط با پروژه. برای این کار از درایو به اشتراک گذاری فایل استفاده کنید. این فایل ها را در فولدری به نام خودتان در NCL File Sharing قرار دهید و به taghavinia(a) sharif .edu ایمیل بزنید و اطلاع دهید.  

4-     دانشجويان تا سه ماه پس از دفاع مي توانند در آزمايشگاه بمانند و كار هاي قبلي را كامل كنند. در اين مدت email آنها (ncl.sharif.edu) حفظ خواهد شد. حضور پس از اين مدت بستگي به شرايط آزمايشگاه دارد.