Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 

PA1- كنترل پروژه ها

لینک صفحات کنترل پروژه و File Upload 

فعاليت هاي آزمايشگاه به طور عمده انجام پروژه هاي متعدد است. كنترل اين پروژه ها عمدتاً در جلسات روز چهارشنبه انجام مي شود. دانشجويان در جلسات چهارشنبه فعاليت هاي يك يا دو هفته قبل خود را به صورت Power Point ارائه مي كنند. مجموعه اين ارائه ها قبل از دفاع به عنوان معيار ميزان فعاليت دانشجو خواهد بود. نام گذاري فايل هاي ارائه بايد به صورت روبرو باشد: 1387.04.12 taghavinia.ppt به اين معني كه قسمت اول تاريخ و قسمت دوم نام دانشجو باشد. این فایل ها در هنگام دفاع به عنوان پیش شرط فارغ التحصیلی باید ارائه شوند و در سایت منابع آزمایشگاه قرار گیرند. این فایل ها قبل از ارئه روز های چهارشنبه Upload می شوند. لینک مربوط به Upload و نیز صفحه کنترل پروزه هر فرد در این لینک موجود است.

علاوه بر اين دانشجويان معمولاً تحت سرپرستي دانشجويان سطوح بالاتر يا پژوهشگران پسادكتري هستند و به اين صورت كنترل نزديك تر پروژه ها انجام مي شود.